SZYBKI KONTAKT
Oferta

Informacje o projektach: 

1. Zawartość projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami):

- część opisowa: opis do projektu zagospodarowania działki wraz z niezbędnymi z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowę;

- część rysunkowa: projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany.

 

 

2. Zasady wykorzystania projektu gotowego.

Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dopiero wówczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi dla poszczególnych przyłączy. Projekt musi być uzupełniony o wszystkie niezbędne projekty przyłączy wymagane przez poszczególne organy administracji wydające pozwolenia na budowę.

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 „ Prawa Budowlanego” przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Projekt nie może być reprodukowany – kopiowany w całości ani częściowo.